رنگ کلاه های ایمنی در واحد های مختلف

رنگ كلاه ایمنی پیشنهادی در واحدهای مختلف به صورت جدول ذیل است:*

ردیف نام واحد رنگ كلاه ایمنی
1 ایمنی ...