نمونه ارزیابی ریسک در مترو
این ارزیابی در قسمت های منبع گازئیل, رفت و امد داخل تونل و مش بندی انجام شده است.
ارزیابی ریسک را به صورت مستقیم دانلود کنید.