آرگون Ar
آرگون گازيست بي*رنگ و غير قابل اشتعال كه در 186- درجه سانتيگراد مي*جوشد و يكي از عناصري است كه در طبقه*بندي گازهاي بي*اثر قرار دارد.

موارد مصرف:
از آرگون بعنوان يك گاز بي*آثر در عمليات...