کاربرد میکروسکوپ در ارزشیابی هوا
مطالعه کیفی و کمی ذرات معلق در هوا
بخشی از آلاینده های معلق در هوا مواد جامد بسیار کوچکی می باشند که از نظر خواص شیمیایی خنثی و یا فعال بوده و ممکن است به اشکال...