پمفلت فرهنگ حفاظت از محیط زیست

در این پمفلت شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

محورهای اصل پنجاهم قانون اساسی
ابزارهای فرهنگی حفظ محیط زیست
محيط زيست و بحران های موجود
توسعه فرهنگ حفظ...