بررسی ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی –عضلانی در پرستاران سال 1393
در میان افراد شاغل در بخش سلامت ،پرستاری به عنوان یکی از مشاغل با ریسک بالا برای خستگی وبیماری شناخته شداست...