بازار کار بهداشت حرفه ای


بازار کار:

وزارتخانه های کار، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز اصلی جذب فارغ التحصیلان این ‏رشته هستند.
همچنین سازمان ها،...