رزومه مهندس زهرا شیرزادفرنام و نام خانوادگی
زهرا شیرزادفر


ایمیل
zz.shirzadfar[at]gmail.com