فیلم اموزش ایمنی در صنعت نفت و گاز

این فیلم بخشی از خطرات موجود در این صنایع وپوسترهایی از آموزش ایمنی را به نمایش می گذارد.

...