نرم افزار ارزیابی ریسک به روش JSA
نرم افزار ارزیابی ریسک به روش JSA
این نرم افزار با پسوند APK برای گوشی اندروید است که برای انالیز ارزیابی ریسک به روش (JSA (Job Safety Analysis کاربرد دارد....