تشریح سرطان زایی ظروف یکبار مصرف و برنامه های اصلاحی در کشور
لیوان*های یکبار مصرف همانند بنزین یکی از زمینه*های عوامل سرطان*زایی است بنابراین باید فرهنگ استفاده از ظروف یکبار مصرف اصلاح شود. مثلا...