1 - تست ضربه با شی گرد 5 کیلویی از فاصله 1 متری بروی کلاه ایمنی نصب شده بروی هدفورم
2 - تست نفوذ پذیری با شی نوک تیز 3 کیلویی از فاصله 1 متری بروی کلاه ایمنی نصب شده بروی هدفورم
3 - تست شعله با...