1) زمان تخليه خاموش كننده با وزن 1 تا 6 كيلوگرم زما ني بين 8 تا 10ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد .

2) زمان تخليه خاموش كننده با وزن ماده 6 تا 12 كيلو گرم زماني بين 10...