فیلم اموزش ارزیابی ریسک

در این فیلم که شما دستوارات و مراحل یک ارزیابی ریسک را به صورت کامل مشاهده می کنید. فیلم به زبان اصلی است.
...