پمفلت ایمنی تجهیزات الکتریکی
انفجار آزاد شدن سريع انرژي مي باشد در اكثر صنايع گازهاي قابل انفجار و اشتعال وجود دارد مانند گاز متان ، اتان ، هيدروژن ، استيلن و..... تجهيزات الكتريكي كه در اين محيط...