اصول کنترل شرایط جوی محیط کار


در بسیاری از محیط های کار, شرایط نامناسب جوی حاکم می باشد. نمونه ای از فعالیت های شغلی که شاغلین ان ممکن است در معرض تنش گرما باشند در جداول ارائه شده در فایل...