كدهايي مثل :
HY8210 HY8212 HY8216
و غيره ، كلاً هر ماسكي كه كد HY در ابتداي شماره سريال آن باشد تقلبي است ، مگر اينكه با مارك handanhy باشد ، كه اين مارك مدتهاست در ايران وارد نمي شود يا...