پرسشنامه ای رو که توسط فایل پیوستی زیر برای شما قرار دادم برای هدف بررسی وضعیت نوبت کاری طراحی شده و درقالب 54 تا سواله . شما می تونید برای پروژها و پایان نامها تون که در خصوص تاثیر نوبت کاری بر...