بازرسی ایمنی چیست؟

بازرسی ایمنی به منظور مشخص کردن میزان و نحوه جاری شدن ملاحظات ایمنی در محیط کار صورت میگیرد و شامل موضوعات متعددی از جمله:


-سازگاری شرایط محیط کار با ملاحظات ایمنی
-...