جزوه فیزیک پرتو و حفاظت از آن (صادق قادری)
این جزوه به صورت خوانا در 21 صفحه تهیه و تنظیم شده است که مهمترین موضوعات جزوه به شرح زیر است:

طبقه بندی نوکلئوییدها و انواع آنها
انواع فروپاشی ها...