فسفر از لحاظ حریق ماده بسیار خطرناکی است . معمولا به دو شکل است : فسفر سفید و فسفر قرمز
فسفر سفید :
1- در 44 درجه سانتی گراد ذوب می شود .
2- خودبه خود در هوا آتش می گیرد .
3- بسیار سمی است . ...