در مورد بازیافت و پسماند هم اگه بحث بشه خیلی خوبه چون روز ب روز بیشتر و دردسرسازتر میشن!!!!!!!