برنامه ارگونومی ROSA و REBA برای اندروید

این برنامه ها برای گوشی مبایل می باشند که می توانید نصب کنید و با وارد کردن داده ها در برنامه, ارزیابی پوسچر را انجام دهید.
هر گونه سوالی در این مورد...