طراحی صندلی ارگونومیک براساس شبکه عصبی

این مقاله در 6 صفحه و به زبان اصلی تهیه شده است که عنوان کامل آن Neural network and multiple linear regression to predict school children dimensions for...