عناصرایمنی در نردبان
1. ساختمان مناسب
2. استفاده درست از نردبان
3. نگهداری مناسب از نردبان
قوانین کلی برای کلیه نردبان ها

برای انجام کار صحیح و ایمن با نردبان توجه به موارد زیر که شامل...