الزامات آموزش استانداردها در OSHA

این الزامات توسط سازمان OSHA به زبان اصلی در 270 صفحه تهیه و تنظیم شده است که مهمترین موضوعات ان بخ شرح زیر می باشد:

برنامه های خروج اضطراری
بررسی سیستم...