مصاحبه با رتبه 2 دکترای ارگونومی سال 96
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 14/11/96

1- خانم دکتر با عرض سلام و خسته نباشید لطفا خودتان را معرفی کرده و رشته، دانشگاهها و مدرک...