کتاب پرسش و پاسخ HSE

در این کتاب که به زبان اصلی تهیه شده است 1478 سوال به همراه پاسخ مهم بررسی شده است. موضوعاتی که در زمینشان بحث شده است به صورت زیر است:

HSE Questions & Answers...