بخش دوم خلاصه از وسایل حفاظت فردی
مقدمه:
آیا از قوانین کشوری در مورد محافظت کارگران در برابر مخاطرات کاری آگاه هستید ؟ در ماده 91و 92 و 85 قانون کار ایران تصریح شده محافظت از کارگران در برابر...