رزومه مهندس فرزاد غلامینام و نام خانوادگی
فرزاد غلامی


ایمیل
farzadshiraz99[at]yahoo.com