آیین نامه وسایل حفاظت فردی کمربند و پیش بند ایمنی

ح- پیش بند
ماده۲۵۱- در مجاورت قطعات دوار و متحرک ماشین ها نباید از پیش بند استفاده شود.


تبصره: اگر در مقابل و یا در مجاورت قطعات دوار و...