پوستر طریقه استفاده از مواد شیمیایی

در این پوستر انواع نکات ایمنی در رابطه با تماس با مواد شیمیایی بیان شده است که برای مکان هایی که افراد در معرض مواجهه با مواد شیمیایی هستند می تواند مفید باشد.