انواع سيستم افشانه آب
سيستم تر
سيستم خشك
سيستم جريان آزاد
سيستم نيمه آزاد
سيستم تر:
اين سيستم داراي فشار لازم به صورت دائم مي*باشد و افشانه*هاي اتوماتيك در موقع حريق مسير را براي پاشش باز...