نکات و گرامر زبان عمومی برای کلیه رشته ها


این کتاب که در 365 صفحه تهیه و تنظیم شده است که ه صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.
در ین کتاب شما با نکات مهم گرامی در آزمون های زبان عمومی و نحوه...