تبادلات حرارتی انسان با محیط

انسان موجودی خون گرم است که دمای بدنش در باریکی از دما (37 +- 0.5 C) قرار دارد. در چنین دمای است که واکنش های سلولی و بیو شیمیایی بدن انسان به طور صحیح و کامل صورت می...