مصاحبه با رتبه یک ارشد HSE وزارت بهداشت سال 96
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:96/06/27

سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟
با سلام من علی پلنگی دانشجوی کارشناسی ...