حد آسایش صوتی برای مواجهه 8 ساعته

حد آسایش صوتی برای شاغلینی که در محیط های صنعتی با مشاغل دیگر دارای فعالیت فکری می باشند، همانند اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانکی و سایر مشاغل دفتری...