حدود مجاز شغلی گازهای در معادن

ماده 280 : ميزان گازهاي مضر در هواي معدن نبايد از مقادير حدود تماس شغلي عوامل بیماری زا مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي زير تجاوز كند:نوع گازها
تماس...