آگهی استخدام ایمنی و بهداشت حرفه ای 96/3/23

استخدام شركت معتبر توليدي در دو رديف شغلي

یک شرکت معتبر توليدي در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام نماید:

از متقاضيان واجد...