اصول دهگانه ارگونومی
۱- هنگام کار در وضعیت طبیعی بدن قرار بگیرید

٢-فشار بیش از حد را کاهش دهید

٣-همه چیز را در محدوده دسترسی خود قرار دهید

۴-کار را در ارتفاع صحیح انجام دهید.

۵-حرکات...