روش محاسبه ضریب کاهندگی گوشی

فرمول هایی که osha بیان کرده است:[*=right]اگر اندازه گیری در شبکه C بود، فرمول زیر استفاده می گردد:


[2 / (ضریب کاهندگی ذکر شده بر روی گوشی حفاظتی)] - شدت...