موارد منع مصرف لامپهای کم مصرف فلورسنتلامپهای کم مصرف فلورسنت فشرده به علت نشت اشعه ماورا بنفش بیماری پوستی و چشمی به وجود می آورند و بخار جیوه آن نیز در صورت شکستن موجب بروز بیماریهای عصبی...