فهرست مواد شيميايی مورد مصرف و موجود در آزمايشگاه مواد نفتی
1- ايزوپروپيل الكل
2- اتانول
3- متانول
4- 1-آمينو 2- نفتا 4- سولفونيك اسيد
5- آمونيوم تيوسيانات
6- آمونيوم موليبدات
7- آمونياك
8-...