مصاحبه با رتبه 5 دکترای ارگونومی سال 96

مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 96/11/15

1- خانم دکتر با عرض سلام و خسته نباشید لطفا خودتان را معرفی کرده و رشته،دانشگاهها و...