تجزیه و تحلیل فرایند شکست و اثرات آن (PFMEA)
Advanced Human Factors Process Failure Modes and Effects Analysis

مقاله موجود به زبان اصلی و در 7 صفحه تهیه شده است که به صورت کامل این تکنیک را مورد...