فنون متداول کنترل سر و صدا

انتظار می رود که پرس پانچ cnc جدید حداقل امکانات ذیل جهت کنترل سرو صدا را داشته باشد:
1- نیروی لازم جهت پرس¬کاری متناسب و مطلوب باشد.
2- انتخاب میزکار مناسب تر (میز...