کتاب منابع حادثه در عملیات تعمیر و نگهداری صنعتی
Accident sources in industrial maintenance operations
پیشهاداتی برای شناسایی, مدل سازی و مدیریت خطرات حادثه...