فیلم آموزش ایمنی مواد سربسته
در این فیلم شما با

خطرات مواد شیمیایی
توضیح برچسب هایی که روی محصولات شیمیایی هستند
انواع مواد مخاطره امیز در محیط کار
...

​آشنا می شوید.