در این فایلی که دانلود می کنید با جوش انفجاری آشنا می شوید که همراه با عکس است.
جوش انفجاری کاربردهای زیادی دارد که یک نمونه از آن برای اتصال دو سیم ارت استفاده کرده اند.
...