پمپ نمونه بردار فردی:
این نوع پمپ بخاطر ابعاد کوچک به راحتی به کمر کارگر بسته شده و مورد استفاده قرار میگیرد، این پمپ دارای دبی پاینی است و از وسایل استاندارد ثانویه محسوب شده به همین دلیل مدام نیاز...